June 21, 2011

Shopping List – Asian Markets

'Mei Gui Hua' Rose Flowers
 • Rose Flower (Mei Gui Hua)
 • Mandarin Peel (Chen Pi)
 • Buddha’s Hand (Fou Shou)
 •  Hawthorn Berries (Shan Zha)
 • Honeysuckle (Jin Yin Hua)
 • Chrysanthemum (Ju Hua)
 • Asian Yam (Shan Yao)
 • Jujube Dates (Da Zao or Hong Zao)
 • Codonopsis (Dang Shen)
 • Pu Erh Tea
 • “Shao Xing” wine (for cooking)
 • Continue Reading ...