May 7, 2010

Unlock the Mysteries of the Asian Grocery Store

There are many exotic fruits, vegetables, spices and herbs with tremendous healing benefits that are available at Asian grocery stores and many health food shops.  By getting to know them, you can increase the ways that you take care of your health.

Asian Spices & Herbs:

 • Fennel ‘Xiao Hui Xiang’
 • Anise ‘Da Hui Xiang’
 • Ginger ‘Sheng Jiang’
 • Turmeric ‘Jiang Huang’
 • Lemongrass
 • Galanga root
 • Cinnamon 'Rou Gui' or 'Gui Zhi'
 • Cardamon ‘Bai Dou Kou’
 • Albizzia Flower ‘Happy Flower’ or ‘He Huan Hua’
 • Barley tea ‘Gu Ya’
 • Rose flowers ‘Mei Gui Hua’
 • Rose Hips 'Jin Ying Zi'
 • Goji berries ‘Gou Qi Zi’
 • Dried yam ‘Shan Yao’
 • Jujube dates ‘Da Zao’ or 'Hong Zao'
 • Reishi mushroom ‘Ling Zhi’
 • Licorice ‘Gan Cao'
 • Seaweeds ‘Hai Zao’
 • Lily bulb ‘Bai He’
 • Pearl powder ‘Zhen Zhu Mu’
 • Continue Reading ...